ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

โครงการพัฒนาระบบแปลงเสียงเป็นตัวอักษร (Speech to Text)

โครงการพัฒนาระบบแปลงเสียงเป็นตัวอักษร (Speech to Text)