ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดบรรยาย หัวข้อ “การใช้งานระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-Filing Version ๒” พร้อมทั้งชมการสาธิตการใช้งานระบบ e-Filing ในวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)
เอกสารแนบ