ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

การเตรียมความพร้อมในการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนและการปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการ

การเตรียมความพร้อมในการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนและการปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมจะต้องดำเนินการปักหมุดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561


เอกสารแนบ