ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม IT ที่นำมาประยุกต์ใช้กับงานศาลยุติธรรม

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม IT ที่นำมาประยุกต์ใช้กับงานศาลยุติธรรม