ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)"

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร \"แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)\"


เอกสารแนบ