ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ความคืบหน้าโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนสำหรับศาล ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๖๒ ศาล ส่งมอบแล้วเสร็จได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐

ความคืบหน้าโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนสำหรับศาล ระยะที่ ๑  จำนวน ๑๖๒ ศาล ส่งมอบแล้วเสร็จได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐


เอกสารแนบ