ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้เทคโนโลยี MPLS (Multiprotocol Label Switching)
เอกสารแนบ