ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บและให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System) และการชำระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บและให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System) และการชำระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายพิสิษฐ นิ่งน้อย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ประธานคณะกรรมการวางระบบขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาและคำสั่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ นายธนารักษ์ เนาวรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา และคณะทำงานได้ไปประชุมสัญจรร่วมกับ นายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายพูนศักดิ์ เข็มแซมเกษ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดทำร่างระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 โดยมีแผนการดำเนินงาน และคาดว่าพร้อมเปิดให้บริการระหว่างศาลได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป้นต้นไป ....อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ


เอกสารแนบ