สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • :: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
หนังสือเวียน
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ปี ๒๕๕๙
 1. ว ๗๘๔/๒๕๕๙ แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน Ransomware (โปรแกรมเรียกค่าไถ่)
 2. ว ๗๐๐/๒๕๕๙ อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบการจัดเก็บและให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศผ่านระบบสื่อสารทางไกลฯ
 3. ว ๖๖๗/๒๕๕๙ แจ้งการใช้งานโปรแกรมระบบจัดเก็บและให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 4. ว ๖๔๖/๒๕๕๙ แจ้งผลการโอนถ่ายข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของกรมบัญชีกลางเข้าสู่โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรม
 5. ว ๖๓๐/๒๕๕๙ ขอส่งมอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 6. ว ๖๖๖/๒๕๕๙ การจัดส่งแผ่นซีดีโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน (แผ่นใหม่)
 7. ว ๕๙๓/๒๕๕๙ แจ้งยุติการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งของศาลชั้นต้นและศาลสูง
 8. ว ๔๑๖/๒๕๕๙ แจ้งรหัสเข้าใช้งานและรหัสผ่านโปรแกรมพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการตุลาการ
 9. ว ๔๑๑/๒๕๕๙ แจ้งการเพิ่มชื่อบัญชีในผังบัญชีโปรแกรมบัญชีสำนักงานศาลยุติธรรม เวอร์ชัน ๒.๗
 10. ว ๓๗๔/๒๕๕๙ ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Eset
 11. ว ๒๔๖/๒๕๕๙ แจ้งทดสอบการใช้งานโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรม
 12. ว ๒๐๒/๒๕๕๙ การปรับปรุงฐานข้อมูลกลางระบบคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรม
 13. ว ๒๓/๒๕๕๙ แจ้งการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นคำพิพากษา คำสั่ง ของศาลชั้นต้นและศาลสูง
 14. ว ๓/๒๕๕๙ ส่งระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.่ศ. ๒๕๕๙

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 1. ว ๑/๒๕๖๐ แจ้งรายละเอียดการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนสำหรับศาล ระยะที่ ๑
 2. ว ๗๕๖/๒๕๕๙ แจ้งจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนสำหรับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และผู้พิพากษารุ่นที่ ๕๙ และโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ ๖๖
 3. ว ๖๙๗/๒๕๕๙ การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน ๓ โครงการ
 4. ว ๕๐๐/๒๕๕๙ การจัดสรรเครื่องสแกนเนอร์ตามโครงการจัดหาเครื่องสแกนเนอร์สำหรับจัดทำสำนวนอิเล็กทรอนิกส์
 5. ว ๘๔/๒๕๕๙ การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับงานบังคับคดีผู้ประกัน
 6. ว ๒/๒๕๕๙ การสำรวจผังการติดตั้งตามโครงการจัดหากระดานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรม ระยะที่ ๓
 7. ว ๑/๒๕๕๙ การสำรวจความคิดเห็นในโครงการจัดหากระดานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรม ระยะที่ ๒

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (mail.go.th)
 1. ว ๓๓๙/๒๕๕๙ การปรับเปลี่ยนเพื่อใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั้น ๒ (accounts.Mail.go.th)
 2. 2554_การใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (Mail.go.th)
 3. 2551_การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

หนังสือเวียนทั่วไป
 1. ว ๗๘/๒๕๕๙ ขอส่งแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
 2. 2558_ซักซ้อมความเข้าใจการรายงานการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร
 3. 2556_การใช้งานระบบสารสนเทศของศาลยุติธรรมด้วยเครือข่ายภายในหน่วยงาน (Intranet)
 4. 2556_การใช้งานเครือข่ายศาลยุติธรรม ปี 2556 โดยใช้เทคโนโลยี MPLS
 5. 2556_แนวทางปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมลงเวลา เพิ่มเติม
 6. 2556_แนวทางปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมลงเวลา
 7. 2555_ซักซ้อมความเข้าใจในการขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านใช้งานโปรแกรม
 8. 2554_การใช้เครือข่ายทางสังคม (Social network) ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 9. 2554_ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานศาลยุติธรรม
 10. 2554_ซักซ้อมความเช้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทะเบียนราษฏร
 11. 2553_ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำขอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หนังสือเวียนเกี่ยวกับระบบเครือข่ายศาลยุติธรรม
 1. ว ๖๒๑/๒๕๕๙ การติดตั้งและใช้งานเครือข่ายศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. ว ๓๗๕/๒๕๕๙ ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจการใช้งานเครือข่ายศาลยุติธรรมทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้เทคโนโลยี MPLS
 3. ว ๒๔/๒๕๕๙ การตรวจจับและป้องกันการบุกรุกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์หน่วยงานศาลยุติธรรม

หนังสือเวียนเกี่ยวกับเว็บไซต์
 1. ว ๐๑๓/๓๘๙ การปรับปรุงเมนูภายในระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (CMS 4.0)
 2. ว ๐๑๓/๒๔ การตรวจรับและป้องกันการบุกรุกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์หน่วยงานศาลยุติธรรม

แบบฟอร์ม
  เว็บไซต์
 1. แบบฟอร์มขอสมัครใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS 4.0) สาหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์/พนักงานคอมพิวเตอร์/ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน [ให้ผู้สมัครสแกนแบบฟอร์มนี้เป็นไฟล์ .pdf จากนั้นส่งมาที่อีเมล์ networks@coj.go.th]
 2. แบบฟอร์มขอสมัครใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (name@coj.go.th) ของศาลยุติธรรม [อนุญาติให้สมัครได้เฉพาะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเท่านั้น โดยให้ส่งแบบฟอร์มฉบับจริงนี้มาพร้อมกับหนังสือนำของหน่วยงาน ส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 3. แบบฟอร์มสมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ตไร้สาย wifi
 4. แบบฟอร์มขอนำข่ำวขึ้นประชำสัมพันธ์บนหน้าแรกเว็บไซต์ศาลยุติธรรม www.coj.go.th [ใช้ในกรณีไม่สามารถเข้าปริ๊นจากระบบเท่านั้น โดยให้กรอกแบบฟอร์มนี้จากนั้นสแกนเป็นไฟล์ .pdf ส่งมาพร้อมกับไฟล์ข่าวดังกล่าวที่อีเมล์ cojnews@coj.go.th]

 5. ระบบงานคอมพิวเตอร์
 6. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอใช้งานโปรแกรมตรวจสอบนายประกันผิดสัญญา

ประกาศ
  ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย (RACK) สำนักเทคโนฯ และการจัดวางอุปกรณ์ภายใน
 1. คุณลักษณะเฉพาะตู้สำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย (RACK) สำนักเทคโนฯ และการจัดวางอุปกรณ์ภายใน

 2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2560 (21 เมษายน 2560)
 3. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2560 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คู่มือ
  ***
 1. การติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน
 2. คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางระบบคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรม
 3. คู่มือใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐสาหรับสานักงานศาลยุติธรรม (mail.coj.go.th)

 4. เว็บไซต์
 5. คู่มือระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ CMS 4.0 [ปรับปรุงใหม่ 06/06/59]
 6. คำแนะนำการจัดการเมนูในระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ CMS 4.0 [22/06/60]