หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ผู้บริหาร 
บุคลากร 
ผลงานและกิจกรรม  
กระดานถามตอบ 
ติดต่อ  
แบบพิมพ์ศาล 
คณะอนุกรรมการฯ  
ข้อมูลใช้บ่อย  
ผู้ดูแลระบบ 

สาระน่ารู้ทางกฎหมาย

 
พระราชบัญญัติและกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารข้อมูลและปฏิบัติงานต่าง ๆ มากมาย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์จึงต้องมีกฎหมายมาควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

 พรฎ.ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
 (update 02/11/2555)

พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์
ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ พ.ศ.๒๕๔๙ 

(update 04/10/2555)

พระราชัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ 
(update 13/09/2555)

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550(ฉบับการ์ตูน)
(update 10/8/2555)

 

หน้า 1-10

หน้า 11-23

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550

 ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
   พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
 พ.ศ. 2549
   พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การพัฒนาระบบจดมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาปี 2549

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 2551 ฉบับ 2 (file update :20-05-54)

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 2551 ฉบับ 1 (file update :20-05-54)

 

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1385