หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • :: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ
คู่มือระบบงานต่างๆ
บทความน่ารู้
หนังสือเวียน
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ปี ๒๕๕๙
 1. ว ๗๘๔/๒๕๕๙ แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน Ransomware (โปรแกรมเรียกค่าไถ่)
 2. ว ๖๔๖/๒๕๕๙ แจ้งผลการโอนถ่ายข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของกรมบัญชีกลางเข้าสู่โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรม
 3. ว ๗๐๐/๒๕๕๙ อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบการจัดเก็บและให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศผ่านระบบสื่อสารทางไกลฯ
 4. ว ๔๑๖/๒๕๕๙ แจ้งรหัสเข้าใช้งานและรหัสผ่านโปรแกรมพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการตุลาการ
 5. ว ๖๖๗/๒๕๕๙ แจ้งการใช้งานโปรแกรมระบบจัดเก็บและให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 6. ว ๖๓๐/๒๕๕๙ ขอส่งมอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 7. ว ๖๖๖/๒๕๕๙ การจัดส่งแผ่นซีดีโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน (แผ่นใหม่)
 8. ว ๕๙๓/๒๕๕๙ แจ้งยุติการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งของศาลชั้นต้นและศาลสูง
 9. ว ๔๑๑/๒๕๕๙ แจ้งการเพิ่มชื่อบัญชีในผังบัญชีโปรแกรมบัญชีสำนักงานศาลยุติธรรม เวอร์ชัน ๒.๗
 10. ว ๓๗๔/๒๕๕๙ ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Eset
 11. ว ๒๔๖/๒๕๕๙ แจ้งทดสอบการใช้งานโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรม
 12. ว ๒๐๒/๒๕๕๙ การปรับปรุงฐานข้อมูลกลางระบบคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรม
 13. ว ๒๓/๒๕๕๙ แจ้งการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นคำพิพากษา คำสั่ง ของศาลชั้นต้นและศาลสูง
 14. ว ๓/๒๕๕๙ ส่งระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.่ศ. ๒๕๕๙
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 1. ว ๑/๒๕๖๐ แจ้งรายละเอียดการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนสำหรับศาล ระยะที่ ๑
 2. ว ๗๕๖/๒๕๕๙ แจ้งจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนสำหรับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และผู้พิพากษารุ่นที่ ๕๙ และโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ ๖๖
 3. ว ๖๙๗/๒๕๕๙ การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน ๓ โครงการ
 4. ว ๕๐๐/๒๕๕๙ การจัดสรรเครื่องสแกนเนอร์ตามโครงการจัดหาเครื่องสแกนเนอร์สำหรับจัดทำสำนวนอิเล็กทรอนิกส์
 5. ว ๘๔/๒๕๕๙ การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับงานบังคับคดีผู้ประกัน
 6. ว ๒/๒๕๕๙ การสำรวจผังการติดตั้งตามโครงการจัดหากระดานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรม ระยะที่ ๓
 7. ว ๑/๒๕๕๙ การสำรวจความคิดเห็นในโครงการจัดหากระดานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรม ระยะที่ ๒
หนังสือเวียนทั่วไป
 1. ว ๗๘/๒๕๕๙ ขอส่งแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
 2. 2558_ซักซ้อมความเข้าใจการรายงานการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร
 3. 2556_การใช้งานระบบสารสนเทศของศาลยุติธรรมด้วยเครือข่ายภายในหน่วยงาน (Intranet)
 4. 2556_การใช้งานเครือข่ายศาลยุติธรรม ปี 2556 โดยใช้เทคโนโลยี MPLS
 5. 2556_แนวทางปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมลงเวลา เพิ่มเติม
 6. 2556_แนวทางปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมลงเวลา
 7. 2555_ซักซ้อมความเข้าใจในการขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านใช้งานโปรแกรม
 8. 2554_การใช้เครือข่ายทางสังคม (Social network) ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 9. 2554_ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานศาลยุติธรรม
 10. 2554_ซักซ้อมความเช้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทะเบียนราษฏร
 11. 2553_ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำขอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์ม
เว็บไซต์และอีเมล์
 1. แบบฟอร์มขอนำข่ำวขึ้นประชำสัมพันธ์บนหน้าแรกเว็บไซต์ศาลยุติธรรม www.coj.go.th [ใช้ในกรณีไม่สามารถเข้าปริ๊นจากระบบเท่านั้น โดยให้กรอกแบบฟอร์มนี้จากนั้นสแกนเป็นไฟล์ .pdf ส่งมาพร้อมกับไฟล์ข่าวดังกล่าวที่อีเมล์ cojnews@coj.go.th]
 2. แบบฟอร์มสมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ตไร้สาย wifi
 3. แบบฟอร์มขอสมัครใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS 4.0) สาหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์/พนักงานคอมพิวเตอร์/ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน [ให้ผู้สมัครสแกนแบบฟอร์มนี้เป็นไฟล์ .pdf จากนั้นส่งมาที่อีเมล์ networks@coj.go.th]
 4. แบบฟอร์มขอสมัครใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (name@coj.go.th) ของศาลยุติธรรม [อนุญาติให้สมัครได้เฉพาะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเท่านั้น โดยให้ส่งแบบฟอร์มฉบับจริงนี้มาพร้อมกับหนังสือนำของหน่วยงาน ส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ]
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร และรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
 1. โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1
 2. โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2
 3. โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3
 4. โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4
 5. โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 5