หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • :: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ
คู่มือระบบงานต่างๆ
หนังสือเวียน
หนังสือเวียน ปี 2561
 1. ว ๑ แนวทางปฏิบัติในการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 2. ว ๒ การกรอกแบบสำรวจการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET
 3. ว ๓ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อ-สกุล ตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Toshiba รุ่น Z๙๓๐
 4. ว ๔ แบบสำรวจและขอรับการสนับสนุนเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader)
 5. ว ๕ แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
 6. ว ๗ แจ้งจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งาน ๗ ปี (เครื่องที่ได้รับจัดสรรเมื่อปี ๒๕๕๔)
 7. ว ๘ แจ้งอบรมหลักสูตร ผู้ใช้งานระบบตามโครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม ระยะที่ ๑
 8. ว ๙ แจ้งจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 9. ว ๑๐ การตรวจสอบและรับครุภัณฑ์เครื่องสแกนนิ้วที่ได้รับจัดสรรสำหรับหมายเลขทะเบียนคุมทรัพย์สิน
 10. ว ๕๔ การใช้งานโปรแกรมบันทึกและค้นหาอัตราค่านำหมายศาลยุติธรรม
 11. ว ๑๕๒ การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ
 12. ว ๑๕๓ โปรแกรมระบบติดตามสำนวนคดีเพื่อรองรับการแจ้งเตือนคดีสำคัญสำหรับผู้บริหาร
 13. ว ๓๐๙ การเตรียมความพร้อมในการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารจากประชาชน
 14. ว ๔๔๑ โปรแกรมอ่านและจัดเก็บประวัติการติดต่อราชการด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
 15. ว ๔๙๔ ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
 16. ว ๖๙๑ (ป) การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 17. ว ๗๑๐ ขอส่งมอบสิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 18. ว ๗๑๙ ขอใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในวันเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ
 19. ว ๗๖๕ การนำแอปพลิเคชันขึ้นให้บริการดาวน์โหลดผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันศาลยุติธรรม (App Store COJ)
 20. ว ๘๔๓ ยกเลิกโปรแกรมระบบติดตามสำนวนคดีเพื่อรองรับการแจ้งเตือนคดีสำคัญสำหรับผู้บริหาร
 21. ว ๘๔๕ การใช้งานโปรแกรมระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสือเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System)
 22. ว ๘๔๓ ยกเลิกโปรแกรมระบบติดตามสำนวนคดีเพื่อรองรับการแจ้งเตือนคดีสำคัญสำหรับผู้บริหาร
 23. ว ๘๖๒ ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นต้น
 24. ว ๑๓ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office จำนวน ๒ รายการ
 25. ว ๑๘๖ (ป) การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ปี ๒๕๕๙
 1. ว ๕๔/๒๕๖๑ การใช้งานโปรแกรมบันทึกและค้นหาอัตราค่านำหมายศาลยุติธรรม
 2. ว ๗๕๕/๒๕๖๐ แจ้งจัดสรรสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office
 3. ว ๖๓๘/๒๕๖๐ ขอส่งมอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไว้รัสคอมพิวเตอร์ ประจำปีวบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 4. ว ๖๒๖/๒๕๖๐ การนำระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing )มาใช้งานตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรม
 5. ว ๕๑๒/๒๕๖๐ ปรับปรุงโปรแกรมลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยลายนิ้วมือของสำนักงานศาลยุติธรรม
 6. ว ๔๗๑/๒๕๖๐ เตรียมความพร้อมในการรองรับโครงการจัดหาระบบบันทึกคำพยานด้วยภาพและเสียงในห้องพิจารณาคดี ระยะที่ ๒
 7. ว ๔๓๑/๒๕๖๐ โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม ระยะที่ ๑
 8. ว ๕๐๘/๒๕๖๐ ซักซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการจัดเก็บและให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 9. ว ๗๘๔/๒๕๕๙ แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน Ransomware (โปรแกรมเรียกค่าไถ่)
 10. ว ๖๔๖/๒๕๕๙ แจ้งผลการโอนถ่ายข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของกรมบัญชีกลางเข้าสู่โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรม
 11. ว ๗๐๐/๒๕๕๙ อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบการจัดเก็บและให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศผ่านระบบสื่อสารทางไกลฯ
 12. ว ๔๑๖/๒๕๕๙ แจ้งรหัสเข้าใช้งานและรหัสผ่านโปรแกรมพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการตุลาการ
 13. ว ๖๖๗/๒๕๕๙ แจ้งการใช้งานโปรแกรมระบบจัดเก็บและให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 14. ว ๖๓๐/๒๕๕๙ ขอส่งมอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 15. ว ๖๖๖/๒๕๕๙ การจัดส่งแผ่นซีดีโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน (แผ่นใหม่)
 16. ว ๕๙๓/๒๕๕๙ แจ้งยุติการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งของศาลชั้นต้นและศาลสูง
 17. ว ๔๑๑/๒๕๕๙ แจ้งการเพิ่มชื่อบัญชีในผังบัญชีโปรแกรมบัญชีสำนักงานศาลยุติธรรม เวอร์ชัน ๒.๗
 18. ว ๓๗๔/๒๕๕๙ ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Eset
 19. ว ๒๔๖/๒๕๕๙ แจ้งทดสอบการใช้งานโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรม
 20. ว ๒๐๒/๒๕๕๙ การปรับปรุงฐานข้อมูลกลางระบบคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรม
 21. ว ๒๓/๒๕๕๙ แจ้งการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นคำพิพากษา คำสั่ง ของศาลชั้นต้นและศาลสูง
 22. ว ๓/๒๕๕๙ ส่งระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.่ศ. ๒๕๕๙
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 1. ว ๖๒๘/๒๕๖๐ แจ้งจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 2. ว ๓๙๖/๒๕๖๐ จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานเพื่อทดแทน
 3. ว ๑/๒๕๖๐ แจ้งรายละเอียดการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนสำหรับศาล ระยะที่ ๑
 4. ว ๗๕๖/๒๕๕๙ แจ้งจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนสำหรับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และผู้พิพากษารุ่นที่ ๕๙ และโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ ๖๖
 5. ว ๖๙๗/๒๕๕๙ การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน ๓ โครงการ
 6. ว ๕๐๐/๒๕๕๙ การจัดสรรเครื่องสแกนเนอร์ตามโครงการจัดหาเครื่องสแกนเนอร์สำหรับจัดทำสำนวนอิเล็กทรอนิกส์
 7. ว ๘๔/๒๕๕๙ การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับงานบังคับคดีผู้ประกัน
 8. ว ๒/๒๕๕๙ การสำรวจผังการติดตั้งตามโครงการจัดหากระดานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรม ระยะที่ ๓
 9. ว ๑/๒๕๕๙ การสำรวจความคิดเห็นในโครงการจัดหากระดานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรม ระยะที่ ๒
หนังสือเวียนทั่วไป
 1. 2561_ว5_แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562-2564
 2. 2561_ว4_การส่งมอบ Smart Card Reader
 3. 2561_การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนบุคคลต่างด้าว
 4. ว ๗๘/๒๕๕๙ ขอส่งแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
 5. ว ๖๗๕/๒๕๖๐ แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงCIO
 6. 2558_ซักซ้อมความเข้าใจการรายงานการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร
 7. 2556_การใช้งานระบบสารสนเทศของศาลยุติธรรมด้วยเครือข่ายภายในหน่วยงาน (Intranet)
 8. 2556_การใช้งานเครือข่ายศาลยุติธรรม ปี 2556 โดยใช้เทคโนโลยี MPLS
 9. 2556_แนวทางปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมลงเวลา เพิ่มเติม
 10. 2556_แนวทางปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมลงเวลา
 11. 2555_ซักซ้อมความเข้าใจในการขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านใช้งานโปรแกรม
 12. 2554_การใช้เครือข่ายทางสังคม (Social network) ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 13. 2554_ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานศาลยุติธรรม
 14. 2554_ซักซ้อมความเช้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทะเบียนราษฏร
 15. 2553_ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำขอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
บทความน่ารู้
แบบฟอร์ม
เว็บไซต์และอีเมล์
 1. แบบฟอร์มขอนำข่ำวขึ้นประชำสัมพันธ์บนหน้าแรกเว็บไซต์ศาลยุติธรรม www.coj.go.th [ใช้ในกรณีไม่สามารถเข้าปริ๊นจากระบบเท่านั้น โดยให้กรอกแบบฟอร์มนี้จากนั้นสแกนเป็นไฟล์ .pdf ส่งมาพร้อมกับไฟล์ข่าวดังกล่าวที่อีเมล์ cojnews@coj.go.th]
 2. แบบฟอร์มสมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ตไร้สาย wifi
 3. แบบฟอร์มขอสมัครใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS 4.0) สาหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์/พนักงานคอมพิวเตอร์/ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน [ให้ผู้สมัครสแกนแบบฟอร์มนี้เป็นไฟล์ .pdf จากนั้นส่งมาที่อีเมล์ networks@coj.go.th]
 4. แบบฟอร์มขอสมัครใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (name@coj.go.th) ของศาลยุติธรรม [อนุญาติให้สมัครได้เฉพาะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเท่านั้น โดยให้ส่งแบบฟอร์มฉบับจริงนี้มาพร้อมกับหนังสือนำของหน่วยงาน ส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ]
ประกาศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร และรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
 1. โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1
 2. โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2
 3. โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3
 4. โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4
 5. โครงการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 5